Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné pripomienkovanie AP 2019

OZNAM o verejnom pripomienkovaní Akčného plánu mesta Zvolen

Mesto Zvolen oznamuje verejnosti, že v období 26.08. – 17.09.2019 sa uskutoční verejné pripomienkovanie Akčného plánu mesta Zvolen.

Mesto Zvolen má spracovaný Program rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014-2020, ktorého realizácia pozostáva z vykonávania aktivít navrhnutých v akčnom pláne. Raz ročne sa uskutočňuje verejné pripomienkovanie a aktualizácia akčného plánu s cieľom zohľadniť pripomienky verejnosti k navrhovaným aktivitám.

Návrh akčného plánu je zverejnený na webovom sídle mesta. Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu akčného plánu elektronicky. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety sa nemusí prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k Akčnému plánu mesta Zvolen do 17.09.2019 prostredníctvom formulára na webovej stránke http://strategia.zvolen.sk.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční Mesto Zvolen. Vyhodnotenie bude obsahovať stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Zápis z pripomienkovania a aktualizovaný akčný plán budú zverejnené na webovom sídle mesta.

Ing. Lenka Balkovičová

primátorka mesta


 

SÚBORY NA STIAHNUTIE

APAP-2019-Akcny plan.pdf(425 kB)Akčný plán

FORMULÁR

Posielam pripomienku k Akčnému plánu mesta Zvolen
PRIPOMIENKA
Vyberte oblasť, ktorej sa pripomienka týka.
Napíšte návrh na úpravu textu v akčnom pláne.
Napíšte zdôvodnenie svojej pripomienky.
KONTAKTNÉ ÚDAJE
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informovanie a súhlas dotknutej osoby s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ/príjemca: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Právny základ: v zmysle § 13 zákona – súhlas dotknutej osoby

Účel spracovania osobných údajov: konanie prevádzkovateľa vo veci verejného pripomienkovania Akčného plánu mesta Zvolen pre rok 2019 v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014-2020.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, kontakty: telefón, mailová schránka.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie je

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle súhlasu dotknutej osoby a Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016

Mesto Zvolen (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákona nevyžaduje inak.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

  • dotknutá osoba má právo požadovať od mesta Zvolen ako prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania a právo namietať spracúvanie údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie alebo sťažnosti dozornému orgánu – na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov v uvedenom rozsahu pre účely konania prevádzkovateľa vo veci verejného pripomienkovania Akčného plánu mesta Zvolen pre rok 2019 v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014-2020, pričom spracovanie a likvidácia týchto údajov podlieha podmienkam platnej právnej úpravy SR (keď účel ich spracúvania skončí a povinná doba archivácie v zmysle platnej právnej legislatívy SR uplynie), čo potvrdzujem odoslaním elektronického formulára.

Upozornenie: Položky vyznačené farebným rámom sú povinnéÚvodná stránka